DOKUMENTY DO KREDYTU DLA FIRM

Dokumenty do kredytu dla firm.

Dokumenty do kredytu dla firm. Jakie mogą być potrzebne? Czego wymagają banki? Wielu przedsiębiorców zastanawia się jak zacząć przygotowania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w banku. Poniżej opis dokumentów, które są potrzebne do wnioskowania o produkty kredytowe.PIT/ CIT.

CIT jest wymagany w przypadku spółek kapitałowych, które ten dokument składają. PIT jest wymagany od osób fizycznych prowadzących działalność zarówno jednoosobową jak i w formie spółek: cywilnej, jawnej, czy partnerskiej. Dokumenty CIT i PIT będą wymagane łącznie w przypadku, gdy bank będzie wymagał poręczenia osobistego udziałowców spółki kapitałowej (choć PIT nie zawsze jest tutaj wymagany).

Banki wymagają potwierdzenia, że dany dokument został do Urzędu Skarbowego dostarczony. Są różne formy takiego potwierdzenia: tzw. prezentata, czyli pieczątka Urzędu Skarbowego potwierdzająca przyjęcie, Urzędowe Poświadczenie Odbioru (dokument elektroniczny) lub podpis klienta pod odpowiednia klauzulą, potwierdzającą, że dokument ten został złożony.

Zwykle banki wymagają tych dokumentów za ostatni rozliczony rok, ale bywają przypadki, że wymagane są dwa rozliczone lata np. jeśli firma ubiega się o wysoka kwotę kredytu (np. powyżej 1 mln złotych) lub firma prowadzi działalność sezonową.

Sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie finansowe dostarcza do banku podmiot lub osoba prowadząca pełną księgowość (bilans i rachunek zysków i strat). W dokumencie tym znajduje się wyjaśnienie i opis wielu pozycji z bilansu i rachunku zysków i strat. Dokumenty te są wymagane tak jak PIT i CIT zwykle za ostatni rozliczony rok i analogicznie banki mogą poprosić o dwa rozliczone lata.


Książka przychodów i rozchodów za rok poprzedni i rok bieżący.

Dokumenty te składamy zwykle za ostatni pełny rok oraz za rozliczone miesiące roku bieżącego (jeśli składamy wniosek do 20 lipca to bank wymaga książki przychodów i rozchodów do maja 2020, jeśli składamy wniosek po 20 lipca to bank będzie wymagał już dokumentów do końca czerwca 2020). Jeśli wnioskujemy o wyższą kwotę lub prowadzimy działalność sezonową bank poprosi nas o dokumenty za dwa pełne rozliczone lata i za okres bieżący.

Banki proszą o ten dokument w formie narastającej tj. w formie tabeli, gdzie widoczne są sumy poszczególnych pozycji księgowych (przychody, zakupy towarów, wynagrodzenia i pozostałe koszty) dla każdego miesiąca. Dokumenty te w zależności od banku potwierdza swoim podpisem klient, księgowość lub klient i księgowość.


Szczegółowa Książka przychodów i rozchodów.

Banki często wymagają szczegółowej książki przychodów i rozchodów za ostatni rozliczony miesiąc. Wynika to z tego, ze dokument ten daje możliwość zweryfikowania tego kto jest naszym kontrahentem, jakie mamy koszty. Banki mogą prosić również o ten dokument z miesięcy, w których przychody lub koszty firmy znacząco odbiegały skalą od pozostałych miesięcy. Dokument ten podpisujemy tak jak poprzedni.


Bilans i rachunek zysków i start za rok poprzedni i rok bieżący.

Bilans i rachunek zysków i strat jest dokumentem analogicznym do książki przychodów i rozchodów. Dokumenty ten przedstawiamy zawsze, gdy firma rozlicza się na podstawie pełnej księgowości. Bardzo często po dostarczeniu tego dokumenty pracownicy banku zadadzą nam pytania dotyczące niektórych pozycji bilansowych. Wiele firm nie prowadzi na bieżąco tej dokumentacji. Do złożenia wniosku kredytowego dokumenty te będą niezbędne.

Przed ich przygotowaniem warto sprawdzić wstępną możliwość finansowania i to za jaki okres dokument za rok bieżący będzie wymagany. Niektóre banki akceptują dokumenty kwartalne, ale są też wymagania takie, że istnieje konieczność dostarczenia rozliczonych poszczególnych miesięcy. Dokumenty te potwierdzamy podpisami właściciela, reprezentanta i/ lub księgowości.


Wyjaśnienie niektórych pozycji z Bilansu i rachunku zysków i strat.

Punkt ten wymagany jest zwykle na kolejnym etapie po złożeniu wniosku. Czasami już pracownicy kompletujący dokumentacje wymagają wyjaśnienia niektórych pozycji ponieważ mają one wpływ na zdolność kredytową. Najczęstsze pytania dotyczą pozostałych przychodów (zarówno przy książce przychodów i rozchodów jak i przy pełnej księgowości) i weryfikacji, czy te przychody maja charakter powtarzalny.

Kolejnym punktem może być wyjaśnienie niematerialnych i prawnych wartości w aktywach. Kolejna pozycja to należności krótkoterminowe inne i pytanie co znajduje się w tej pozycji. Banki sprawdzają, czy nie ma tam pobrań właścicielskich. Pobrania te nie są niczym złym, ale są traktowane jak środki, które wypłynęły z firmy.

Po stronie zobowiązań najczęściej wyjaśniamy zobowiązania inne, zobowiązania wobec jednostek powiązanych, a także rozliczenia międzyokresowe. Po stronie zobowiązań weryfikujemy jakie firma płaci miesięczne zobowiązania poza zobowiązaniami wobec kontrahentów.

Masz wątpliwości jakie dokumenty przygotować do analizy kredytowej? Zapraszam do KONTAKTU.


Ewidencja środków trwałych za rok poprzedni i rok bieżący.

Dokument ten trzeba dostarczyć zawsze o ile posiadamy środki trwałe. Jeśli firma nie posiada środków trwałych to czasami niezbędne jest oświadczenie w tym zakresie. Posiadanie przez firmę środków trwałych – zwłaszcza zgodnych z prowadzoną działalnością jest bardzo pozytywnie odbierane przez banki. Środki trwałe to nic innego jak majątek firmy i im więcej środków trwałych tym lepiej. Duża ilość środków trwałych pokazuje, że właściciel lub firma inwestuje w prowadzoną działalność.


Historia rachunku za okres np. 6ciu miesięcy.

Każdy bank ma inną formę historii rachunków, wyciągów lub listę transakcji. Historia rachunku z banku, w którym posiadamy konto powinna zawierać nazwę posiadacza. Banki często wymagają też, aby dostarczony format zawierał saldo po transakcji. Każdy bank ma inne wymogi dotyczące podpisywania lub nie tych dokumentów.

Najczęściej to pracownik banku potwierdza weryfikację rachunku, czasami klient może zostać poproszony o dostarczenie dokumentu z pieczątką banku oraz pracownika banku (w którym posiadamy rachunek). Banki wymagają historii rachunku za pełne miesiące, czyli np. od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku. Czasami banki mogą wymagać historii do dnia złożenia wniosku.


Opinie bankowe.

Opinia bankowa to dokument wydawany przez bank, w którym posiadamy produkty związane z analizą kredytową (rachunki, kredyty, leasingi). Banki mogą wymagać opinii bankowych dotyczących: prowadzonych rachunków, potwierdzających posiadanie kredytów, potwierdzających terminowość spłat kredytów, potwierdzających zobowiązanie banku do zwolnienia zabezpieczeń po spłacie kredytu (bardzo ważny dokument przy refinansowaniu zobowiązań zabezpieczonych hipoteką).

Banki żądają opinii za różne okresy najczęściej sześć lub dwanaście miesięcy. Opinia bankowa może zastąpić lub potwierdzić historię rachunku oraz posiadanie innych produktów bankowych. Potwierdzenie posiadania „innych produktów bankowych” wymagane jest najczęściej w przypadku braku danego produktu w raportach kredytowych BIK lub BIK przedsiębiorca.


Umowy oraz harmonogramy kredytowe refinansowanych i posiadanych zobowiązań.

Banki bardzo często proszą o umowy i harmonogramy kredytowe (czasami również o potwierdzenia spłat) posiadanych zobowiązań firmowych. Jest to spowodowane tym, że nie wszystkie transakcje kredytów firmowych są ujęte w raporcie BIK przedsiębiorca. Przedstawione dokumenty pozwalają potwierdzić, czy wnioskodawca reguluje swoje zobowiązania terminowo.

Gdy wnioskujemy o refinansowanie zobowiązań banki do wniosku kredytowego praktycznie zawsze proszą o przedstawienie umowy i harmonogramu kredytowego, co pozwala na weryfikację kwoty do spłaty, obowiązujących warunków spłaty oraz weryfikację zabezpieczeń w spłacanej umowie.


Zaświadczenia z ZUS i US.

Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego to dokumenty wymagane zwykle jako tzw. warunki do zawarcia umowy kredytowej. Nie musi to oznaczać, że należy je zabrać dopiero w dniu podpisania samej umowy (choć takie przypadki też się zdarzają). Bardzo często warunki do zawarcia umowy kredytowej weryfikowane są przez kilka dni, dlatego należy dostarczyć je wcześniej.

Wiele banków akceptuje zamiennie z zaświadczeniami potwierdzenia terminowych płatności zobowiązań wobec ZUS i US np. z okresu ostatnich 6/12 miesięcy. Banki akceptują również zaświadczenia wydane przez system elektroniczny, co pozwala wnioskodawcy uniknąć wizyty w ZUS lub US. Zaświadczenia z ZUS i US najczęściej są ważne jeden miesiąc.


Operat szacunkowy.

Operat szacunkowy to dokument sporządzany przez Rzeczoznawcę Majątkowego określający wartość nieruchomości, którą chcemy kupić lub mającej stanowić zabezpieczenie wnioskowanego kredytu. Operat szacunkowy na moment złożenia wniosku nie powinien być starszy niż 6 miesięcy. Jeśli operat jest starszy banki zwykle wymagają aktualizacji lub potwierdzenia przez wykonującego, że aktualne ceny nie uległy zmianie.

Operat szacunkowy może być wykonany różnymi metodami. W przypadku nieruchomości zabudowanych najczęściej banki proszą o metodę porównawczą i dochodową. W metodzie porównawczej Rzeczoznawca Majątkowy porównuje transakcje, które miały miejsce na analogicznym terenie (najczęściej powiat) w czasie ostatnich maksymalnie 12 miesięcy. W metodzie dochodowej Rzeczoznawca Majątkowy dokonuje analizy wartości nieruchomości na podstawie stawek czynszów najmu z danego terenu. Dla działek niezabudowanych stosuje się tylko metodę porównawczą.


Wypis i wyrys z rejestru gruntów.

Dokument zamiennie nazywany wypisem z rejestru gruntów i mapą ewidencyjną. Banki akceptują ten dokument, gdy nie jest starszy niż 3 miesiące. Dokument ten uzyskujemy zgłaszając się do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta lub aktualnie przez system epuap.

Koszt uzyskania tego dokumentu to ok. 150 złotych. Czas oczekiwania na odbiór takiego dokumentu może być różny w zależności od Urzędu, w którym składamy wniosek, Zwykle jest to około jednego tygodnia. Dokument ten podaje informacje o tym jaką powierzchnię ma działka i co na niej się znajduje.


Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dokument ten można uzyskać z Urzędu Miasta lub Gminy. W tym celu należy złożyć wniosek podobnie jak powyżej. Opłata za ten dokument jest uzależniona od ilości stron, które posiada dokument, ale nie powinna być wyższa niż 250 złotych.


Inne dokumenty dotyczące nieruchomości.

Banki jak i analitycy bankowi mogą przed złożeniem wniosku jak i w trakcie procesowania wniosku zażądać innych dokumentów. Niektóre z dokumentów można stosować zamiennie. W przypadku wniosku o kredyt na budowę domu lub budynku komercyjnego niezbędnymi dokumentami będą: pozwolenie na budowę, projekt budowlany, kosztorys (najczęściej na druku banku), oferty firm budowlanych oraz inne dokumenty wyjaśniające stan prawny nieruchomości.Możesz jeszcze poczytać o...

>